Algemene Verkoopsvoorwaarden Moochie NV

1. AANVRAAG EN BETALING

De aangevraagde overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opgestelde prijsofferte. Behoudens andersluidende overeenkomst zal bij bevestiging een voorschot verschuldigd zijn van 70%.

De voorschotfactuur dient uiterlijk 14 dagen na datum vereffend te worden. Het voorschot dient alleszins in het bezit van Moochie NV te zijn ten laatste 7 dagen voor aanvang van het event. Bij gebreke van tijdige betaling, behoudt Moochie NV zich het recht voor de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de betaling niet is uitgevoerd, of de overeenkomst te ontbinden met schadevergoeding, bepaald overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden in artikel 3.

De saldofactuur wordt zo snel mogelijk na het event aan de klant doorgestuurd.

Elke factuur is steeds betaalbaar op het adres van Moochie NV, ten laatste 14 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling van de factuur of bij onvolledige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 10% per jaar, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002, indien deze hoger is, op het factuurbedrag of op het nog te betalen saldo vanaf de datum van de factuur verschuldigd. Moochie NV zal bovendien recht hebben op een onherleidbare schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250€, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele procedure- en invorderingskosten zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

2. VERKOOPPRIJZEN

Tenzij anders vermeld, gelden voor onze producten verkoopprijzen exclusief 6% BTW. De prijzen bevatten uitsluitend de diensten en de voorzieningen die in de offerte vermeld staan.

3. ANNULERING/WIJZIGING DOOR DE KLANT

De klant die de overeenkomst annuleert, is een schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt begroot, onverminderd het recht voor Moochie NV om een hogere schade te bewijzen :

* tot 14 dagen voor aanvang activiteit: 70% van de prijs van de offerte;
* minder dan 3 dagen voor aanvang activiteit: de volledige prijs van de offerte.

4. ANNULERING/WIJZIGING DOOR MOOCHIE NV

Indien Moochie NV ingevolge overmacht in de materiële onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, dan kan de klant uit hoofde hiervan geen schadevergoeding bekomen. Als overmacht wordt aanzien (deze opsomming is niet exhaustief):
- wegblokkades ingevolge acties van bv. vrachtwagenbestuurders of landbouwers;
- algemene staking;
- extreme weersomstandigheden (zeer hevige regenval of onweders), overstroming, natuurrampen
- betrokkenheid in een verkeersongeval;
- brand in bedrijfsgebouwen
- contractbreuk door leveranciers van Moochie NV  

De reeds betaalde voorschotten zullen in dat geval op eerste verzoek van de klant worden terugbetaald.

Moochie NV behoudt ten allen tijde het recht om bij slechte weersomstandigheden (temperaturen onder de 18°C, regen of hevige wind) de aanwezigheid op een event waarbij Moochie NV voor het overgrote deel afhankelijk is van inkomsten via publieke verkoop te annuleren. De klant zal in deze situatie niet het recht hebben om een annulatievergoeding op te eisen.

5. VERZEKERINGEN

Moochie NV is verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover de deelnemers van een evenement en tegenover derden als cateraar en verhuurder van materieel. De aansprakelijkheid van Moochie NV beperkt zich op een evenement uitsluitend tot de activiteit waarvoor Moochie gevraagd is of ingeschakeld wordt. Moochie NV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor toevallige gebeurtenissen in of rond het uitbatingspunt van Moochie NV op het evenement.

De verzekering van het vervoer van onze mobiele truck valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende partner(s) die hiervoor over de vereiste vergunningen beschikt. 

6. KLACHTEN

Elke klacht dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering van het product.

7. Voorrang van deze algemene voorwaarden - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Moochie NV werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van Moochie NV geïnterpreteerd worden als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Enkel Belgisch recht is van toepassing en geschillen worden behandeld door de rechtbanken te Gent.